De liturgie (orde van dienst) die in onze gemeente gebruikelijk is, ziet er als volgt uit:


 • Inleidend orgelspel,
 • Stil gebed, nadat de kerkenraad is binnengekomen,
 • Votum,
 • Samenzang: Openingspsalm,
 • Lezen van de Heilige Wet (‘s morgens) of de Geloofsbelijdenis (‘s middags),
 • Schriftlezing: Een gedeelte uit de Bijbel wordt door een ouderling of diaken voorgelezen,
 • Gebed door de predikant of de ouderling die de preek gaat lezen.
 • Samenzang met collecte voor de diaconie (armenzorg) en de kerk. Bij de uitgang staat een kerkje (als collectebus), waarmee we elke maand een apart doel steunen,
 • Preek, het Woord van God wordt uitgelegd aan de hand van Bijbelgedeelte of Bijbeltekst. In één van de diensten wordt gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus,
 • Samenzang of tussenzang,
 • Dankgebed aan het einde van de preek,
 • Samenzang of slotzang,
 • Zegen (door de predikant) of zegenbede (door de ouderling die de preek heeft gelezen),
 • Uitleidend orgelspel.