terug

De Twaalf Artikel van het Algemeen, Ongetwijfeld, Christelijk Geloof of de Apostolische Geloofsbelijdenis


 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. Nedergedaald in de hel; ten derde dage opgestaan uit de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter de rechterhand Zijns Vaders;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Opstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.

Amen