Onze geloofsleer is schriftuurlijk – bevindelijk

De geloofsovertuiging van de Gereformeerde Gemeenten is kort te omschrijven als Schriftuurlijk – Bevindelijk. Twee woorden die om uitleg vragen.


 

Schriftuurlijk


Dat betekent dat wij onze geloofsovertuiging ontlenen aan de Heilige Schrift, dat is Gods Woord of de Bijbel. De Bijbelschrijvers zijn door Gods Geest geleid en bestuurd bij het schrijven van de Bijbel. Het zijn dus de Woorden Gods die voor ons het hoogste gezag hebben. In 2 Petrus 1 vers 21 staat “Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest  gedreven zijnde, hebben ze gesproken”.

 

Bevindelijk


Dat wil zeggen ‘godsdienstige ervaringen’. De Bijbel begint met de schepping. God zegt ons hier hoe Hij hemel en aarde schiep. Ook de mens. Hij (God) is de Bron van alle leven. Hij geeft ieder mens het leven, maar dit leven beantwoord niet meer aan het grote doel waartoe God mens schiep: te leven tot eer van Hem. Want de mens is in zonden gevallen. Wij hebben God bewust verlaten. Het grote wonder is echter dat God direct daarna beloofd heeft dat Hij Zijn Zoon in de wereld zou zenden om te lijden en te sterven voor de zonden van Zijn kinderen. Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser. Wij geloven in een wedergeboorte, waarin God een mens van geestelijk dood weer geestelijk levend maakt, de bekering.  Hierdoor komt er waarachtig geloof in God, dat Hij werkt door Woord en Geest. In Romeinen 10 vers 17 staat “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”.

Als God het geloof in een mens werkt, dan gaat die mens ervaren dat hij niet leeft volgens de Bijbel en schuldig staat tegenover God. Hij gaat ervaren dat hij verlost moet worden van die schuld en dankbaar moet zijn als hij verlost is. We vinden deze drie stukken (1) ellende (schuldig), (2) verlossing en (3) dankbaarheid terug in de Heidelbergse Catechismus, die gegrond is op de Bijbel. Deze drie stukken leert iemand bevindelijk door de werking van de Heilige Geest. Wij kennen dus een schriftuurlijk-bevindelijke prediking, waarin Jezus Christus (de Verlosser) in het middelpunt staat en de persoonlijke verhouding tot God, gewerkt door de Heilige Geest, op bijbelse wijze aandacht krijgt.